TQM เตรียมเข้าซื้อหุ้น 51% ทรูไลฟ์โบรกเกอร์-ทรูเอ็กซ์ตร้าโบรกเกอร์

TQM เตรียมเข้าซื้อหุ้น 51% ทรูไลฟ์โบรกเกอร์-ทรูเอ็กซ์ตร้าโบรกเกอร์ วงเงิน 270 ลบ.

TQM โบรคเกอร์ประกันภัย | บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการเข้าลงทุนในบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันชีวิต และ บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัย

วัตถุประสงค์การเข้าลงทุนดังกล่าวเพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลุมฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย และเพิ่มศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทประสงค์จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 51% ผ่านการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 270 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due diligence) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.64 โดยหากผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งในการบัญชี การเงิน และกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในทั้ง 2 บริษัทต่อไป ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชำระเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแต่อย่างใด

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังรับทราบการเข้าลงทุนใน บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดการแอปพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการเข้าถือหุ้นผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TQMถือหุ้น 99.99% โดยถือหุ้นในสัดส่วน 60% คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 6 ล้านบาท

และ การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทีคิวดี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ TQM ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 40% ตามที่บริษัท ทีคิวดี จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 3 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 16,000 หุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นเงินจำนวน 1.6 ล้านบาท เพื่อคงถือหุ้นในบริษัท ทีคิวดี จำกัด ในสัดส่วน 40% ตามเดิม ufabet