ตลท.รับหลักทรัพย์ PROSPECT เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.63

ตลท.รับหลักทรัพย์ PROSPECT เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PROSPECT หมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยเข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.63 มีจำนวนหน่วย 245 ล้านหน่วย พาร์ 10 บาท/หุ้น และมีราคาเสนอขาย 10 บาท/หน่วย

สำหรับ PROSPECT ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าและโรงงานบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) โดยมีผู้จัดการกองทรัสต์ คือ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ,ทรัสตี คือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

แทง ufabet

ตลท.เพิกถอนหุ้น GOLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมีผล 11 ส.ค.

ตลท.เพิกถอนหุ้น GOLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมีผล 11 ส.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิกถอนหลักทรัพย์ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.63 โดยหุ้นสามัญของ GOLD จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯวันสุดท้ายในวันที่ 10 ส.ค.63

ทั้งนี้ การเพิกถอนหลักทรัพย์ GOLD ดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทขอเพิกถอนโดยสมัครใจ และขณะนี้ GOLD ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 แล้ว อ่านเพิ่มเติม