ก.ล.ต. ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมความรู้รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น

ก.ล.ต. ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมความรู้ เครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ เครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ลงทุน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดการอบรม พร้อมทั้ง นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาท ก.ล.ต. และประโยชน์ของตลาดทุน”

หลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่าย ก.ล.ต. ในทุกภูมิภาค ให้ทำหน้าที่เป็นแนวร่วมขับเคลื่อนภารกิจของ ก.ล.ต. ในการส่งต่อความรู้แก่ประชาชน เช่น ความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลในเรื่องการ “หาได้ ใช้เป็น ปลอดหนี้ มีออม พร้อมลงทุน” และรู้จักวิธีปกป้องตนเองจากภัยกลโกงการลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง ก.ล.ต. กับชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 70 คน จากกลุ่มผู้นำชุมชน คณาจารย์มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน และภาคเอกชน จาก 14 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แทงบอลออนไลน์