กระทรวงอุตฯ สั่งการ กสอ. ลงพื้นที่ เสริมแกร่งเศรษฐกิจชุมชนห้วยยายจิ๋ว เร่งสร้างนักธุรกิจเกษตรรายใหม่ในพื้นที่ชัยภูมิ

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เสริมศักยภาพชุมชนห้วยยายจิ๋ว ขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรห้วยยายจิ๋ว ต่อยอดสู่การบริหารจัดการและพัฒนากลุ่มของชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญากับการท่องเที่ยว ยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชุมชนสู่เมือง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หมุนเวียนภายในชุมชน

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เนื่องจากภาคการเกษตร ถือเป็นหนึ่งใน 4 ของกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่ล่าสุด นำทีมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ เยี่ยมชมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปห้วยยายจิ๋ว จังหวัดชัยภูมิ พร้อมดำเนินโครงการ “ห้วยยายจิ๋ว จิ๋วแต่แจ๋ว” เพื่อสร้างผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมรายใหม่ และเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรห้วยยายจิ๋วตลอดจนผู้อยู่ในห่วงโซ่อุทานเกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่ สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ห้วยยายจิ๋ว ผ่าน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ การสร้างนักธุรกิจเกษตรเบื้องต้น การสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตร นักธุรกิจเกษตรแบบดีพร้อม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตชุมชน อ่านเพิ่มเติม